REKRUTACJA  DO  WYŻSZEGO  SEMINARIUM  DUCHOWNEGO

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach przyjęcia na studia w roku akademicki 2019/2020.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 11 lipca 2019 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 17 62) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,
 • własnoręcznie napisany życiorys,
 • świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,
 • świadectwo dojrzałości w oryginale,
 • świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • metrykę chrztu  i  bierzmowania,
 • kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,
 • cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK),
 • dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
  warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
 • potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci winni zarejestrować się do 11 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydacii odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 15  lipca 2019 r. o godz. 9:00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.

Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.seminariumpelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

MODLITWA PAWłA VI
O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie składasz na ołtarzach swoją ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościołowi oraz ludziom potrzebującym pomocy i miłości.
Amen.